Storitve

Upravljanje stavb, vzdrževanje objektov, obratovanje, rezervni sklad

Upravljanje stavb in storitve v okviru upravljanja

Finance-Operativa d.o.o.

Našim cenjenim strankam nudimo celovito storitev upravljanja že od leta 1992.

let
0

Upravljanje večstanovanjske stavbe zajema sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe.

Kdo je lahko upravnik?

Upravnik je pravna oseba ali posameznik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti upravljanja z nepremičninami.

Storitve v okviru upravljanja

V okviru upravljanja izvajamo organizacijske in administrativne, tehnično strokovna opravila, finančno računovodske in knjigovodske storitve in pravno – premoženjska opravila.

Kdo potrebuje upravnika?

Upravnika potrebuje objekt, ki ima več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov. 

Zakonodaja

Upravljanje opredeljuje zakonodaja s področja upravljanja v večstanovanjskih stavbah: Stanovanjski zakon (SZ-1), pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Stvarnopravni zakonik (SPZ), pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka in ostali zakoni in pravilniki.

Etažni lastniki in odločanje

Etažni lastniki lahko odločajo na zboru lastnikov na ponovljenem zboru lastnikov ali s podpisovanjem listine. Odločitve sprejemajo z več kot 50 %, več kot 75 % ali s 100 % soglasjem.

Rezervni sklad

Sredstva rezervnega sklada vodi upravnik večstanovanjske stavbe na fiduciarnem računu, ločeno za vsako večstanovanjsko stavbo posebej. Etažni lastniki se lahko odločijo, da se sredstva rezervnega sklada zbirajo na enotnem fiduciarnem računu upravnika, odprtem za zbiranje sredstev rezervnega sklada več večstanovanjskih stavb.

FINANCE-OPERATIVA d.o.o. ima že od zakonske uvedbe obvezne ustanovitve rezervnih skladov za vsak vhod večstanovanjskih stavb odprt ločen transakcijski račun pri Hranilnici LON d.d.. S tem  našim strankam zagotavljamo visoko raven transparentnosti in varnosti zbranih sredstev v rezervnih skladih. Pomemben podatek pa je tudi to, da strankam ne zaračunavamo stroškov vodenja rezervnega sklada, pač pa le dejanske stroške vodenja računa, ki jih zaračunava banka.

Vzdrževanje

Ker smo mnenja, da je kvaliteta bivanja v večstanovanjskem objektu zelo pomembna skupaj z zunanjimi izvajalci organiziramo in izvajamo redna in izredna vzdrževalna dela na objektih naših komitentov.

Obratovanje

Obratovanje objekta zajema storitve v zvezi z uporabo skupnih prostorov, delov in naprav objekta ter funkcionalnega zemljišča. Za zagotavljanje nemotenega obratovanja objekta

Želite menjati upravnika stavbe?

Scroll to Top